چاپارخانه

همه دول اروپایی و خارجی در راه پیشرفت سیر می‌کنند، ما به عصر پارینه سنگی برگشته‌ایم. حالاست که عباس‌آقا پسر عنترش را بردارد و سر گردنه چاپارخانه علم کند و پول به جیب بزند. ببینید کی گفتم.

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد