ورای برکه

چند سال است هوا آفتابی نشده؟ انگار شانزده ماه است که هر روز ابرها جلوی خورشید را می‌گیرند که من هرچه دستم را رو به آسمان باز می‌کنم، از میان انگشتانم نوری بیرون نمی‌زند.

0 دیدگاه
توخالی

احمد می‌دانست وقتی رضا اینها را می‌گوید تند پلک می‌زند. رضا را خوب می‌شناخت. از صدایش معلوم بود که از چیزهایی که می‌گفت ناراحت بود. زنی بچه به بغل روی صندلی جلوی احمد نشست و برگه‌ای را از زیر شیشه به طرف میز احمد هل داد.

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد