انتقال یک پری‌دریایی به تنگ

همسایه‌ی طبقه‌ی ششم که درست زیر طبقه‌ی مردناشناس قرار داشت، بارها این نکته را در طول یک هفته به خانم میانسال مدیریت مجتمع، متذکر شده بود که درست از هنگام ورود مرد ناشناس به طبقه‌ی بالای آنها، صدای جریان آب یک بند شنیده می‌شود و شب و روز برای آنها نگذاشته است!.

3 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد